Polityka prywatności

Postawienia ogólne, bezpieczeństwo danych

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem ze strony https://positioning.site/ i jej podstron oraz zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Barnabę Madryckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Barnaba Mądrecki Firma Handlowo Usługowa.

 2. Nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

 3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, podejmowane są działania zmierzające do tego, aby dane osobowe były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celachi nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralnośći poufność”).
 5. Wdrożone zostały środki techniczne i organizacyjne, które pozwalają na zabezpieczenie zbieranych danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO, tj. m.in. certyfikat SSL na stronie internetowej, zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Barnaba Mądrecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Barnaba Mądrecki Firma Handlowo Usługowa, ul. Bukowska 67A, 60-567 Poznań, NIP 7831576893.

 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się

  z Administratorem pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo pisemnie wysyłając wiadomość na adres F.H.U. Barnaba Mądrecki, Bukowska 67a/8, 60-567 Poznań.

 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zawarta z Państwem umowa, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe,
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, m.in. wystawienia i przechowywania faktur – podstawa to obowiązek prawny Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • przesyłania newslettera – na podstawie wyrażonej zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do skorzystania z usług,
  • przesyłanie oferty – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do skorzystania z usług,
  • umówienia konsultacji – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są czynności zmierzające do zawarcia umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych zawarcie umowy nie będzie możliwe.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w korespondencji e-mail lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora. Korespondencja przechowywana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.

 5. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, udostępniającym systemy informatyczne umożliwiające rozsyłanie newslettera (w przypadku usługi newsletter), przeprowadzenie telekonferencji/zdalnego spotkania. Ponadto Państwa dane będą udostępniane innym administratorom, tj. m.in. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotowi udostępniającemu platform Booksy (zapisy na konsultacje).

 6. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przesyłania danych osobowych do państwa trzeciego (np. w związku z korzystanie z usług Google), przekazywanie danych oparte będzie na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej

  z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku

  z wykonywaniem umowy przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z zawartej umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych).

 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego (w zakresie, który nie wymaga udzielenia przez Państwa zgody) przez okres obowiązywania umowy lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub do momentu ustania celu przetwarzania tych danych (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

 10. Posiadają Państwo prawo do:

  • dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,
  • sprostowania – art. 16 RODO,
  • usunięcia – art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO.
 11. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.

 13. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Pliki cookie     

 1. Serwis https://positioning.site/ i jego podstrony korzystają z narzędzia jakim są pliki cookies.

 2. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

 3. Pliki Cookies zawierają różne informacje o Użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Informacje jakie są zbierane to: adres IP użytkownika, informacje

  o innych stronach jakie Użytkownik przeglądał przed wejściem na stronę, informacje

  o przeglądarce używanej przez Użytkownika, informacje o ewentualnych błędach podczas wyświetlania stron.

 4. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Stosowane pliki cookies, mają przede wszystkim ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiał on za każdym razem ich podawać.  Ponadto służą dostosowaniu zawartości wyświetlanej w Serwisie, w tym prezentowanych reklam, dostosowanych do preferencji Użytkownika.

 5. Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji o użytkowniku to:

  • dostosowanie wyglądu i funkcjonalności Serwisu,
  • obsługa logowania,
  • zbieranie automatycznych informacji o użytkowniku w celu statystyk,
  • zbieranie informacji o ewentualnych błędach podczas wyświetlania strony, które pozwalają na szybsze ich naprawienie.
 6. Podział plików cookies:
  • niezbędne cookie techniczne – są nieodzowne do poprawnego działania strony WWW – np. tzw. session id, który umożliwia poprawne nawigowanie po stronie, jest to jedyny rodzaj plików cookie, który nie wymaga zgody użytkownika końcowego, gdyż dane w nich zawarte nie są wykorzystywane w innych celach jak wyłącznie do prawidłowego wyświetlania strony WWW,
  • funkcjonalne cookie techniczne – ułatwiające działanie strony z perspektywy użytkownika, np. język strony, kolor tła, ramki, czcionka itp., służą głównie do zapamiętywania preferencji użytkownika, aby nie musiał za każdym razem, odwiedzając tę samą stronę, ustawiać jej zgodnie ze swoimi gustami,
  • cookie statystyczne – pomagające w badaniach stron, pozwalają właścicielowi strony na podgląd między innymi statystyk ruchu, który odbywa się na stronie,
  • cookie biznesowe (w tym dane osobowe) – cała reszta informacji, jaką można zebrać o użytkowniku (np. loginy do formularza, adres, numer telefonu itp.), z której może korzystać właściciel strony – wrażliwa część danych z uwagi na typ danych, które mogą być zbierane lub wykorzystywane.
 7. Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.
 8. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody (wyjątek – niezbędne cookie techniczne).

 9. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.

 10. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 11. Wycofanie zgody na działanie plików cookies może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

Google Analytics

 1. Serwis https://positioning.site/ korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Przykładowe dane zbierane o Użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to:

  • informacje o tym, jak Użytkownik odnalazł stronę,

  • region, w którym znajduje się Użytkownik,

  • z jakiego systemu i oprogramowania korzysta Użytkownik,

  • w jaki sposób i jak długo Użytkownik korzysta ze strony internetowej.

 2. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest tworzenie statystyk, dążenie do stałego ulepszania Serwisu i podniesienia komfortu jego użytkowania oraz zgoda użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 3. Wygenerowane przez cookies informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwery znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Wielką Brytanią. Przesyłanie danych przez Google opiera się na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 4. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 5. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 6. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.

Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

 

Facebook Pixel

 1. Strona internetowa https://positioning.site/ korzysta z usługi Facebook Pixel zapewnianej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Usługa ta pozwala na śledzenie zachowania użytkownika po tym jak zobaczył albo kliknął w reklamę pochodzącą z Facebooka.

 2. Usługa pozwala na ocenę wpływu reklam pochodzących z Facebooka w celach statystycznych i badaniu rynku, i pomaga w ulepszaniu przyszłych reklam.

 3. Dane zbierane w ten sposób są anonimowe i nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika. Dane te są gromadzone i przetwarzane przez Facebooka i mogą być łączone z facebookowym profilem użytkownika, a następnie wykorzystane przez Facebooka w jego własnych celach reklamowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności Facebooka.

 4. W związku z Facebook Pixel na urządzeniu użytkownika może zostać umieszczone ciasteczko. W celu wyłączenia Facebook Pixel kliknij należy sprawdzić postanowienia regulaminu Facebook.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji powyższej Polityki Prywatności. O każdych zmianach będziemy informować Użytkowników przez stronę https://positioning.site/ w zakładce Polityka Prywatności.

 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 2021 09 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barnaba

autor: Barnaba Mądrecki

Pozycjonuje strony, znajdzie przyczyny i pokonuje trudności w osiągnięciu celów e-marketingowych.

OTRZYMUJ MATERIAŁY NA TEMAT MARKETINGU W INTERNECIE!

Wpisz niżej swój adres mailowy, aby być bieżąco z nowymi treściami na WWW